Què és la contaminació atmosfèrica?

Quan s’acumulen substàncies a l’atmosfera en concentracions superiors a les habituals, aquestes poden causar danys en la salut dels éssers vius i en el medi ambient. Parlem aleshores de contaminació atmosfèrica. Aquesta pot provenir de fonts naturals o de fonts antropogèniques:

 

​Com era l'aire, abans? Fonts naturals. 

De manera natural existeixen processos que generen gasos i partícules contaminants a l’atmosfera. Els processos com la fotosíntesi, la respiració dels éssers vius, o la descomposició de la matèria orgànica en absència d’oxigen no generen contaminants atmosfèrics, tot i que alguns d’ells estan relacionats amb el canvi climàtic. Determinats processos naturals emeten contaminants atmosfèrics (tempestes de sorra, incendis, erosió, pol·linització, erupcions volcàniques), que els fenòmens meteorològics i les dinàmiques de la Terra s’encarreguen de dispersar-los.  La majoria de gasos i partícules es concentren en la troposfera.

 

Proposta pedagògica

Es proposa comentar el dibuix i poder intercanviar opinions sobre quins processos naturals generen contaminants. Aquí es tracta que l’alumnat pugui comprendre que de manera natural a la Terra es donen processos que generen gasos i partícules a l’atmosfera, tot i que encara no identifiquin quins d’aquests gasos i partícules són considerats contaminants atmosfèrics. Podeu clicar a la imatge i trobareu algunes orientacions per a comentar els processos que es veuen a la imatge. 

 

 

Com és l'aire, ara? Fonts antropogèniques. 

Es mostra el mateix paisatge del mes anterior, però amb presència humana. En aquest cas es mostren les principals fonts antropogèniques de contaminants atmosfèrics, i ja s’expliciten els 4 principals contaminants atmosfèrics que més impacte tenen en l’actualitat a Catalunya: NO2, PM, O3 i BaP. 

 

 

Proposta pedagògica

Comenteu, amb el grup, quines fonts antropogèniques generen contaminats atmosfèrics. Podeu clicar a la imatge i trobareu algunes orientacions per a comentar els processos que es veuen a la imatge. Al dibuix també es mostren aspectes que podeu comentar per a generar hipòtesi: com afecten els contaminants al ciclista que circula pel carril bici? I a la mare embarassada? I al fill? Que en penseu de la terrassa situada al costat del trànsit?

També podeu comentar el Punt de mesura de la qualitat de l’aire amb la informació que trobareu en aquest enllaç.

Us proposem visionar a classe els documentals que trobareu aquí:

L'aire que respirem

És a l'aire

 

 

Per saber-ne més

 

 

Àmbits i competències bàsiques:

  • Àmbit lingüístic: Competència 1. Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements prosòdics i no verbals.
     
  • Àmbit cientificotecnològic: Competències 1 i 2. Identificar i caracteritzar els sistemes físics, químics, biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals.

 


yes Torneu a l'índex.