QR 14: Els canvis en els usos del sòl

Més enllà dels processos d’urbanització, la producció d’aliments és la principal responsable dels canvis en els usos del sòl a escala mundial, que està transformant la fesomia del planeta i li pren fertilitat.

En l’actualitat, la meitat de la superfície terrestre habitable està dedicada a usos agrícoles. Els incendis forestals i la ramaderia intensiva també hi contribueixen.

L’impacte més dramàtic de la desforestació és la pèrdua d’hàbitat de milions d’espècies. El 70 % dels animals i les plantes que habiten als boscos. I molts no sobreviuen a la desforestació.

Però la desforestació també agreuja el canvi climàtic, per tal com perdem massa arbòria que actua com a embornals de CO₂ i altera el cicle hidrològic afavorint encara més l’aridització i l’augment de l’escorrentia, que erosiona els terrenys.

Aquest és un altre dels límits planetaris que ja hem superat.