Punt de mesura de la qualitat de l’aire

L’estació de mesura de la qualitat de l’aire forma part de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA)

La presència a l'aire de contaminants pot perjudicar la salut de les persones, afectar el medi ambient i, en definitiva, reduir la qualitat de vida. Per això, conèixer l'estat de la qualitat de l'aire a les diferents zones del territori, la seva evolució en el temps i la seva variació en funció de les condicions meteorològiques és un dels objectius de la Generalitat de Catalunya.

D'aquesta manera, es pot informar els ciutadans i adoptar les mesures preventives i de sanejament més adients per a la protecció i la millora de la qualitat de l'aire.

En aquest vídeo es presenta el recorregut de les dades de la Xarxa de Vigilancia i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica.

L'objectiu principal d'aquesta xarxa és vigilar la qualitat de l'aire, és a dir, obtenir els nivells de concentració a l'aire dels principals contaminants atmosfèrics i, mitjançant els resultats de les mesures que s'obtenen, dur a terme les actuacions necessàries per solucionar els problemes originats per la contaminació atmosfèrica. Així doncs, la Xarxa és de gran utilitat principalment per:

  • Conèixer l'evolució dels nivells de qualitat de l'aire en el temps i en el territori
  • Informar als ciutadans de l'estat de la qualitat de l'aire i de la seva evolució
  • Emprendre actuacions de sanejament en zones on se superin els nivells de qualitat de l'aire o es constati que hi ha un risc de superació
  • Elaborar els mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori (instrument orientador de la planificació territorial)
  • Complir l'actual normativa en matèria de protecció de l'ambient atmosfèric. Les normes que regulen la qualitat de l'aire estableixen com un dels sistemes d'avaluació del medi atmosfèric la mesura dels contaminants atmosfèrics en immissió
  • Localitzar focus emissors de contaminants atmosfèrics i disposar d'informació per valorar la seva incidència potencial

 

Tot i així, cal saber que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana no superar uns límits que gairebé sempre són inferiors als legislats.

Font: ISGlobal